Strategy

De toekomst is digitaal

En terwijl onze maatschappij meer dan ooit verweven is met de digitale wereld, mag de arbeidsmarkt niet achterblijven. Digitale basiskennis, geavanceerde vaardigheden en soft skills zijn belangrijker dan ooit. Toch tonen de cijfers een sterk verschil tussen genders: slechts 17% van alle ICT-gerelateerde jobs wordt ingenomen door vrouwen.

De Belgische federale overheid, de FOD Economie, de privésector en andere instanties stelden daarom samen een vijfjarenplan op om meer meisjes en vrouwen in STEM en ICT te activeren. Het #BeDigitalTogether-project onderzoekt het hoe en waarom van de genderkloof, sensibiliseert bij het publiek en reikt handvaten aan de meest kwetsbare groepen.  Voor een sterke digitale economie die 100% inclusief is!

Ervoor zorgen dat meer vrouwen in de digitale sector afstuderen

Amper 7 op 1000 vrouwen studeerden af in een STEM-richting in 2020. Het ontdekken van de digitale wereld begint al in de kindertijd. Daarom is het belangrijk om meisjes meteen enthousiast te maken voor informatica! Het aanleren van digitale vaardigheden gebeurt in de basisschool, om over te gaan tot dagelijkse kennisopbouw tijdens het middelbaar. In die laatste graad van het secondair onderwijs bevorderen we de keuze voor ICT en STEM-richtingen in hogescholen of universiteiten.

De integratie van vrouwen in de digitale sector bevorderen

De bevolking in België bestaat voor 52% uit vrouwen, maar slechts 17% vindt zijn weg naar de digitale sector! De FOD Economie wil de rekrutering van vrouwen in de digitale sector of in jobs met digitale vaardigheden bevorderen. Dat doen we door in te zetten op beroepsoriëntering of heroriëntering zodat een carrièreswitch mogelijk is. Daarnaast promoten we vrouwelijk ondernemerschap in de digitale sector of een sector die digitale vaardigheden vereist.

De grotere uitstroom van vrouwen in de sector tegengaan

De instroom van vrouwen in ICT-sectoren is bijzonder laag. We stellen tegelijk vast dat de uitstroom hoger ligt dan bij mannen. Door obstakels weg te werken en een inclusief arbeidskader te promoten, behouden wij hun aanwezigheid op de werkvloer waarin ‘levenslang leren’ de standaard is! Verder maken we dit hard door de balans tussen werk en privé te ondersteunen en de loonkloof van 19% weg te werken. Tot slot zorgen we ervoor dat vrouwen elkaar inspireren met hun succes door in te zetten op een sterke peer community.

Nieuwe rolmodellen creëren

Informatica en ICT hebben te kampen met een mannelijk imago. In schoolboeken en in de media worden wetenschappers nog altijd te vaak afgebeeld als mannen. Dit project wil daarom inzetten op de zichtbaarheid van vrouwelijke rolmodellen. Dat doen we door de aanwezigheid van vrouwen in digitaal op of naast het scherm sterk te verhogen. Wij organiseren daarnaast specifieke evenementen en communicatiecampagnes om verder te sensibiliseren. Voor extra impact werken we daarvoor ook samen met de privésector.

De genderkloof wegwerken in de specifieke doelgroepen

Met inclusief bedoelen we ook echt ‘inclusief’! Dat wil zeggen dat vrouwen uit kwetsbare groepen eveneens aan bod komen en degelijke kansen krijgen. Zo promoot dit plan culturele diversiteit in de digitale sector, en maken we deze sector tegelijk interessant bij vrouwen van buitenlandse herkomst. Aangezien digitale vaardigheden steeds evolueren, bieden we ook reskilling en upskilling aan vrouwelijke ondernemers en managers om relevante spelers in hun vakgebied te blijven.